Genel Vekaletname

Leh ve aleyhime açılmış ve bundan böyle açılacak olan tüm dava, ihtilaf ve icra takiplerinden, ceza kovuşturmalarından dolayı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, dairelerinin, müesseselerinin ve icra dairelerinin her kısmı ve derecesinde ve bütün gerçek ve tüzelkişiler nezdinde her sıfat, tarik ve suretle bizi temsile hak ve menfaatlerimizin korunmasında uygun göreceği muameleleri yerine getirmeye, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 73. ve 74. maddelerindeki yetkileri kullanmaya ve bu arada dava ikamesine, icra takibinde bulunmaya, iflas talep etmeye, tahkime, muhasamaya, müdafaaya, imzası ile icab eden istida ve layihaları yazıp ait olduğu makamlara vermeğe, tebliğ ve tebellüğe, şahit, bilirkişi, hakem ikame, red ve istimama, ehlihibre, ehlivukuf, hakem, muhasip tayin ve azline, hakemler önünde bizi temsilen hakkımızı korumağa, yemin teklif kabul veya reddine, protesto keşidesine ve cevap itasına, haciz vaz ve fekkine, icra satış talebinde bulunmaya, bunu reddetmeye, icralı satışlara katılmaya, teminatlarını yatırmaya ve çekmeye, pey sürmeye ve arttırmaya, icra yoluyla satılan malları alacağa mahsuben satın almaya, adıma kayıt ve tescil ettirmeye, bu hususlarda gereken bütün işlemleri ifa ve ikmale, mahkemelerden, icra dairelerinden, iflas dairelerinden ve üçüncü kişilerden ahz-u kabza, ihtiyati tedbir ve haciz kararları almağa ve kaldırtmaya, icra dairelerinde işlerimi takip ve intaca, mal beyanında bulunmaya, keşif yaptırmağa, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, delil tespit ettirmeğe, dava nakline, reddi hakime, müdahil sıfatı ile davalara iştirake, kararların tavzih ve ıslahını istemeğe, temyiz, tashihi karar ve iadei muhakeme talebinde ve mürafaalarında bulunmağa, hüküm ve kararların infaz ve icrasını istemeğe, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmağa, davayı ıslaha, eski hale getirme talebinde bulunmaya, hissedarı bulunduğum şirketler de dahil olmak üzere her türlü ihtilaf ve davaların başlamasından kesinleşmesine kadar olan her safhasında haklarımın muhafazası için gerekli bilcümle muameleleri nam ve hesabıma yapmağa, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, her türlü Resmi veya Özel Daire, Müessese, Bakanlıklar, Emniyet Müdürlükleri ve Amirlikleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Belediyeler, Özel İdareler nezdinde bizi temsil etmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan böyle kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli sair işlemleri takip ve neticelendirmeye, her nevi evrak ve dilekçeyi verip geri almaya, harçlarını yatırmaya ve çekmeye, HMK’nın ilgili maddeleri uyarınca arabuluculuk dâhil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, her nevi evrak ve dilekçeyi verip geri almaya, arabuluculuk tutanağına icra edilebilirlik şerhi almaya, verilecek kararlara karşı istinaf yoluna gitmeye, harçları yatırmaya, çekmeye, gerekli sair işlemleri takip ve neticelendirmeye, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adlî sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya alacağın temkinli sözleşmesi yapmaya, tazminat bedellerini ödemeye, almaya, davadan ve temyizden feragate ve feragati kabule, evrak ve dilekçeler hakkında görüşmelerde bulunmaya, tebliğ ve tebellüğe, evrakı elden almaya, vermeye, karşılıksız çeklerden dolayı şikayette bulunmaya ve ifade vermeye, karşılıksız çek bedellerini bankadan almaya, yetkilerin tamamı veya bir kısmı için başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, mezun ve yetkili olmak üzere Bakırköy Vergi Dairesinde 7960323380 vergi sicil numarası ile kayıtlı, İstanbul Barosu avukatlarından, Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı, No: 7, Kat: 2, D: 5, (Adalet Sarayı Karşısı), Bakırköy – İSTANBUL adresinde mukim Av. Selçuk ŞAHİN’i, yanında çalışan Av. Tolga TEKİN’i , Av. Furkan Burak OKUMUŞ'u’ ve Av. Burcu Güden BİÇERLER’i vekil tayin ettim.

 

Vekalet Veren:

2020 © Selçuk Şahin Hukuk Bürosu/Law Firm