KONKORDATO TALEBİNE EKLENMESİ GEREKEN MAKUL GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU

Sitemizde yayınlanan makaleler ve diğer hukuki metinler; yazarın bilimsel kriterleri esas alarak oluşturduğu kişisel hukuki görüş ve değerlendirmelerinden ibarettir. Hukuki danışma niteliği taşımaz ve hukuk büromuz açısından hukuki sorumluluk doğurmaz. Somut hukuki sorularınız için doğrudan bir avukatın danışma hizmetine başvurmanız önemle tavsiye olunur.

Giriş:

Konkordato, İtalyanca ‘’concordato’’ kelimesinden dilimize geçmiş olup asıl anlamı ‘’iflas anlaşması’’dır. Konkordato özetle, borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir zeminde anlaşma sağlanması ve borçların yapılandırması olarak tanımlanabilir. Konkordato talebinde bulunanın talebine eklenmesi gereken belgelerden bir tanesi olan makul güvence veren denetim raporu aşağıda detaylıca ele alınmıştır.

Makul Güvence Veren Denetim Raporu’nun Yasal Dayanağı:

İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi, “…Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir…” şeklindedir.

Konkordato talep eden borçlu veya borçlunun iflasa tabi olan kişilerden olması halinde alacaklı, İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkındaki Yönetmelikte yer alan belgeleri talebine eklemelidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinin (e) bendine göre konkordato talep eden taraf;

“…Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanaklarını…” talebine eklemelidir.

Makul güvence veren denetim raporu, denetim kanıtlarının Türkiye Denetim Standartları (TDS) çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, makul güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların, mahkemeye sunulması amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak bağımsız denetçi tarafından hazırlanan ve imzalayan bağımsız denetim kuruluşu tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/71] sayılı Kurul kararında, 2004 sayılı Kanunun 286/(e) maddesi ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu örneği yer almaktadır. Anılan örnekte bağımsız denetçi tarafından yapılacak değerlendirmeler ve ulaşılacak sonuçlara göre yer verilmesi ve görüş bildirilmesi gereken hususlar yer almaktadır.

Rapor Hazırlanırken İncelenecek Bilgi ve Belgeler:

  1. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar ile diğer tarihi finansal bilgilerin finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ve gerçeğe uygun bir biçimde sunulup sunulmadığı,
  2. Borçlunun konkordato başvurusuna eklenecek, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve 286. maddeleri kapsamında (ileriye yönelik finansal bilgiler niteliğinde olan) (konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren) karşılaştırma tablosu,
  3. Borçlunun konkordato başvurusuna eklenecek, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve 286. maddeleri kapsamında (ileriye yönelik finansal bilgiler niteliğinde olan) konkordato ön projesi, incelenmektedir. Bağımsız Denetim Standardı 805’e göre yapılmış olan bağımsız denetimde olumlu görüşe (veya sınırlı olumlu görüşe) varılması halinde ise makul güvence veren denetim raporu tanzim edilmektedir.

Rapor İle Varılan Görüşün Dayanağı:

Yapılan makul güvence denetimi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının (TDS) bir parçası olan Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardına (GDS 3000) uygun olarak yürütülür. Borçlunun hazırladığı konkordato ön projesi ve karşılaştırma tablosu, TDS’nin bir parçası olan İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardına (GDS 3400) uygun olarak incelenir. Ayrıca, Borçlunun konkordato talebine eklenecek son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar ile diğer tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi Bağımsız Denetim Standardı 805’e uygun olarak yürütülür ve olumlu görüş veya sınırlı olumlu görüş verilir.

Borçlunun Sorumluluğu:

Borçlu, konkordato ön projesi ve karşılaştırma tablosunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve 286 ncı maddelerine uygun olarak hazırlanmasından sorumludur. Ayrıca Borçlu, tarafımızca Bağımsız Denetim Standardı 805’e uygun olarak bağımsız denetimi yapılan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar ile diğer tarihi finansal bilgilerin finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Borçlu ayrıca, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen belgelerin hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden (Borçludan böyle bir iç kontrol sistemi oluşturması beklenmiyorsa bu cümle rapora eklenmeyecektir.) sorumludur. Üst yönetimden sorumlu olanlar, bu belgelerin hazırlanma sürecinin gözetiminden sorumludur. (Bu nitelikte kişiler bulunmuyorsa bu cümle rapora eklenmeyecektir.) Borçlu, konkordato ön projesi ve karşılaştırma tablosunun dayandığı varsayımların belirlenmesi ve açıklanması dâhil bu bilgilerin hazırlanmasından ve sunumundan da sorumludur.

Güvence Denetimini ve İncelemeyi Gerçekleştiren Denetçinin Sorumluluğu:

  • Dayandığı yönetimin en iyi tahmine dayalı varsayımlarının makul olup olmadığı,
  • Varsayımlara uygun bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı,
  • Uygun bir şekilde sunulup sunulmadığı ve tüm önemli varsayımlar hakkında yeterince açıklama yapılıp yapılmadığı,
  • Konkordato talebine eklenecek son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar ile diğer tarihi finansal bilgilerin dayandığı esasla tutarlı bir şekilde, uygun muhasebe ilkeleri kullanılarak hazırlanıp hazırlanmadığı,
  • Hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediği ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususlarında yeterli ve uygun kanıt elde ederek bir güvence sağlamak ve ve bu hususlara ilişkin görüş içeren bir makul güvence denetimi raporu hazırlamaktır.

Sonuç:

Makul güvence veren denetim raporunun gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, hangi denetim standartlarına göre hazırlandığı ve net olarak makul güvence verdiği ibaresini içermesi uygulamada büyük önem arz etmektedir. Hazırlanan makul güvence veren denetim raporu, konkordato talepleri incelenirken mahkemece en fazla önem atfedilen evraklardan olup talebin kabul veya ret edilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Av. Bilal OKCU

Merkez Ofis
İrtibat Ofisi